پخش نوین شمشاد گلستان

پخش نوین شمشاد گلستان

آدرس : استان گلستان -گرگان - بلوارجرجان - جرجان 26 شرکت پخش نوین شمشاد گلستان

تلفن : 3-01732128271
فکس : 01732128274